اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی صلاح

تاریخ ایران اسلامی دانشیار، گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/salah/
mehdi.salahlihu.usb.ac.ir
0009-0009-6920-3395

سردبیر

دکتر فاطمه جان‌احمدی

تاریخ اسلام استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/fjanahmadi
f.janahmadimodares.ac.ir
09123046003
0000-0003-4609-2011

h-index: 3  

هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر اللهیار خلعتبری

تاریخ ایران اسلامی استاد تمام، گروه تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

allahyarkhalatbarigmail.com
09123844388

دکتر حسین مفتخری

تاریخ ایران و اسلام استاد تمام، گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

moftakhrikhu.ac.ir
09122895751


استاد تمام رشته تاریخ ایران و اسلام دوره نخستین 

دکتر سید ابوالقاسم فروزانی

تاریخ ایران و اسلام استاد تمام، گروه تاریخ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

lhs.shirazu.ac.ir/en/~forouzani
foroozani_s_ayahoo.com

دکتر عبدالرسول خیراندیش

تاریخ ایران اسلامی استاد تمام، گروه تاریخ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

lhs.shirazu.ac.ir/~kheirandish
arkheirandishyahoo.com
09173073735
0000-0001-6393-1740

دکتر پروین ترکمنی آذر

تاریخ ایران اسلامی، تاریخ میانه ایران، تاریخ‌نگاری در ایران استاد تمام تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/362/
torkamanyihcs.ac.ir
09121374825


ptorkamanyazar@yahoo.com , ptorkamanyazar@gmail.com

دکتر اصغر منتظرالقائم

تاریخ اسلام استاد تمام، گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ensani.ir/fa/article/author/30663
montazer5337yahoo.com
09131072378
0000-0003-0988-1476

دکتر مسعود مردای

تاریخ جهان و اروپا دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/masoudmoradi/
dr_mmoradiyahoo.com
09153491479


دکتر مسعود مرادی عضو هیات علمی و مدیر گروه دانشگاه سیستان و بلوچستان است و متخصص تاریخ اروپا و تاریخ جهان است

دکتر کورش صالحی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار، گروه تاریخ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/salehi/
salehilihu.usb.ac.ir
0000-0002-9725-8045


دکتر کوروش صالحی عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان است و تخصص وی تاریخ دوره میانه ایران است 

دکتر علی ناظمیان‌فرد

تاریخ اسلام دانشیار، گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/nazemian/
nazemianum.ac.ir
09155591308

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

cv.birjand.ac.ir/zahraalizadehbirjandi/en
zalizadehbirjandibirjand.ac.ir
09155622001


zalizadehbirjandi@gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

أ.د. ولید صبحی سلیم العریض (اردن هاشمی)

تاریخ اسلام گروه تاریخ، دانشگاه یرموک، اردن

faculty.yu.edu.jo/waleed_j/SitePages/Home.aspx
waleed_jyu.edu.jo
0096227211111
0000-0001-9698-497X


دکتر ولید صبحی سلیم العریض استاد تمام دانشگاه یروک  اردن هستند و تخصص ایشان تاریخ اسلام با گرایش مطالعات عثمانی و شامات و شمال آفریقا و خاورمیانه است. 

دکتر محمد الطاهر بنادی (الجزایر)

تاریخ حدیث و معاصر کلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة جامعة محمد خیضر- بسکرة الجمهوریة الجزائریة

taharbenadi07gmail.com
+213698353898
0000-0001-5540-0077


دکتر محمد طاهر بنادی عضو هیات علمی دانشگاه  بسکره الجزایر است که متخصص تاریخ معاصر بوده و در زمینه تاریخ اسلام معاصر و خاورمیانه معاصر اطالعات بسیار ذیقمتی دارند  

دکتر ساره البربوشی (فرانسه)

زبان و ادبیات عربی و تمدن اسلامی گروه زبان‌ها و تمدن و فرهنگ خارجی

framespa.univ-tlse2.fr/accueil/annuaire/annuaire-des-chercheurs/sarah-barbouchi#/
sarra.barbouchiuniv-tlse2.fr
+33(0)676062037
0000-0002-8796-5694


 خانم دکتر ساره بربوشی عضو هیئت علمی دانشگاه تولوز فرانسه است و در گروه زبان‌ها و فرهنگ و تمدن خارجی مشغول به کار است. او در مجلات متعدد علمی و پژوهشی  عضو هیئت تحریریه است و مقالات متعددی درباره تاریخ اسلام دارد 

دکتر معراج احمد معراج (هند)

ادبیات عربی و فرهنگ و تمدن اسلامی دانشکده علوم انسانی گروه عربی، دانشگاه عالیه کلکته، کلکته، هندوستان

merajjnugmail.com
09836087672
0000-0002-6407-1196


آقای دکتر معراج الندوی عضو هیئت علمی دانشگاه کلکته هندوستان است که در زمینه تاریخ اسلام مقالات متعدی دارند تخصص ایشان عربی است و مقالات متعددی در زمینه تاریخ اسلام و اسلام در هند دارند

دکتر سامی جوده الزیدی (العراق )

تاریخ گروه تاریخ دانشگاه ذی قار، عراق

arc.utq.edu.iq/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%86/
samiutq.edu.iq
0000-0002-4449-1740

مدیر داخلی

مدیر داخلی

دکتر کورش صالحی

تاریخ ایران، تاریخ اسلام، تاریخ جهان، تاریخ نگاری دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/salehi/
salehilihu.usb.ac.ir
0000-0002-9725-8045


ksalehi@yahoo.com