اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر فاطمه جان احمدی

تاریخ اسلام استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/fjanahmadi
f.janahmadimodares.ac.ir
09123046003
0000-0003-4609-2011

h-index: 3  

هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر اللهیار خلعتبری

تاریخ ایران اسلامی استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی /تهران

allahyarkhalatbarigmail.com
09123844388

دکتر حسین مفتخری

تاریخ ایران و اسلام استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی / تهران

moftakhrikhu.ac.ir
09122895751


استاد تمام رشته تاریخ ایران و اسلام دوره نخستین 

دکتر ابوالقاسم فروزانی

تاریخ ایران و اسلام استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه شیراز

foroozani_s_ayahoo.com


استاد تمام دانشگاه شیراز 

دکتر عبدالرسول خیراندیش

تاریخ ایران اسلامی استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه شیراز

arkheirandishyahoo.com
09173073735


جناب دکتر خیراندیش استاد تمام رشته تاریخ در دانشگاه شیراز هستند 

دکتر پروین ترکمنی آذر

تاریخ ایران اسلامی استاد تمام تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی /تهران

ptorkamanyazaryahoo.com
09121374825


استاد تمام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و متخصص تاریخ میانه ایران و تاریخ نگاری در ایران

دکتر اصغر منتظرالقائم

تاریخ اسلام استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

montazer5337yahoo.com
09131072378


استاد تمام تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان 

دکتر مسعود مردای

تاریخ جهان و اروپا دانشیار گروه تایخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

dr_mmoradiyahoo.com
09153491479


دکتر مسعود مرادی عضو هیات علمی و مدیر گروه دانشگاه سیستان و بلوچستان است و متخصص تاریخ اروپا و تاریخ جهان است. 

دکتر کورش صالحی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

ksalehi50yahoo.com


دکتر کوروش صالحی عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان است و تخصص وی تاریخ دوره میانه ایران است 

دکتر مهدی صلاح

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

mehdisalah2011yahoo.com
09166619465


دانشیار و عضو گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان 

دکتر علی ناظمیان فرد

تاریخ اسلام دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

nazemianyahoo.com
09155591308


ىانشسار طروه تاریخ ىانشطاه فرىوسی مشهى و متخصص تاریخ اسلام 

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند

zalizadehbirjandigmail.com
09155622001


دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند 

دکتر فاطمه جان‌احمدی

تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

modares.ac.ir/pro/academic_staff/fjanahmadi
f.janahmadimodares.ac.ir
09123046003
0000-0003-4609-2011

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

أ.د. ولید صبحی سلیم العریض(اردن هاشمی)

تاریخ اسلام گروه تاریخ دانشگاه یرموک اردن

faculty.yu.edu.jo/waleed_j/SitePages/Home.aspx
waleed_jyu.edu.jo
0096227211111
0000-0001-9698-497X


دکتر ولید صبحی سلیم العریض استاد تمام دانشگاه یروک  اردن هستند و تخصص ایشان تاریخ اسلام با گرایش مطالعات عثمانی و شامات و شمال آفریقا و خاورمیانه است. 

دکتر محمد الطاهر بنادی (الجزایر)

تاریخ حدیث و معاصر کلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة جامعة محمد خیضر- بسکرة الجمهوریة الجزائریة

taharbenadi07gmail.com
+213698353898
0000-0001-5540-0077


دکتر محمد طاهر بنادی عضو هیات علمی دانشگاه  بسکره الجزایر است که متخصص تاریخ معاصر بوده و در زمینه تاریخ اسلام معاصر و خاورمیانه معاصر اطالعات بسیار ذیقمتی دارند  

دکتر ساره البربوشی (فرانسه)

زبان و ادبیات عربی و تمدن اسلامی گروه زبانها و تمدن و فرهنگ خارجی

sarra.barbouchiuniv-tlse2.fr
0676062037
0000-0002-8796-5694


 خانم دکتر ساره بربوشی عضو هیات علمی دانشگاه تولوز فرانسه است و در دپارتمان زبنها و فرهنگ و تمدن خارجی مشغول بکار است او در مجلات متعدد علمی و پژوهشی  عضو هیات تحریریه است و مثالات متعددی درباره ترایخ اسلام دارد 

دکتر معراج احمد معراج(هند)

ادبیات عربی و فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه عالیه کلکته دانشکده علوم انسانی گروه عربی

merajjnugmail.com
09836087672
0000-0002-6407-1196


آقای دکتر معراج الندوی عضو هیات علمی دانشگاه کلکته هند هستند که در زمینه تاریخ اسلام مقالات متعدی دارند تخصص ایشان عربی است و مقاالات متعددی در زمینه تاریخ اسلام و اسلام در هند دراند. 

دکتر سامی جوده الزیدی (العراق )

تاریخ گروه تاریخ دانشگاه ذی قار - عراق

samiutq.edu.iq

مدیر داخلی

مدیر داخلی

دکتر کورش صالحی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

ksalehiyahoo.com