اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مدیر مسوول

مدیر داخلی

هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر معراج احمد معراج(هند)

ادبیات عربی و فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه عالیه کلکته دانشکده علوم انسانی گروه عربی

merajjnugmail.com
09836087672


آقای دکتر معراج الندوی عضو هیات علمی دانشگاه کلکته هند هستند که در زمینه تاریخ اسلام مقالات متعدی دارند تخصص ایشان عربی است و مقاالات متعددی در زمینه تاریخ اسلام و اسلام در هند دراند. 

مدیر علمی