اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مدیر مسوول

مدیر داخلی

هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ساره البربوشی (فرانسه)

زبان و ادبیات عربی و تمدن اسلامی گروه زبانها و تمدن و فرهنگ خارجی

sarra.barbouchiuniv-tlse2.fr
0676062037


 خانم دکتر ساره بربوشی عضو هیات علمی دانشگاه تولوز فرانسه است و در دپارتمان زبنها و فرهنگ و تمدن خارجی مشغول بکار است او در مجلات متعدد علمی و پژوهشی  عضو هیات تحریریه است و مثالات متعددی درباره ترایخ اسلام دارد 

مدیر علمی