اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مدیر مسوول

مدیر داخلی

هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محمد الطاهر بنادی (الجزایر)

تاریخ حدیث و معاصر کلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة جامعة محمد خیضر- بسکرة الجمهوریة الجزائریة

taharbenadi07gmail.com
+213698353898


دکتر محمد طاهر بنادی عضو هیات علمی دانشگاه  بسکره الجزایر است که متخصص تاریخ معاصر بوده و در زمینه تاریخ اسلام معاصر و خاورمیانه معاصر اطالعات بسیار ذیقمتی دارند  

مدیر علمی