اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مدیر مسوول

مدیر داخلی

هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

أ.د. ولید صبحی سلیم العریض(اردن هاشمی)

تاریخ اسلام گروه تاریخ دانشگاه یرموک اردن

faculty.yu.edu.jo/waleed_j/SitePages/Home.aspx
waleed_jyu.edu.jo
0096227211111


دکتر ولید صبحی سلیم العریض استاد تمام دانشگاه یروک  اردن هستند و تخصص ایشان تاریخ اسلام با گرایش مطالعات عثمانی و شامات و شمال آفریقا و خاورمیانه است. 

مدیر علمی