فرم تعارض منافع و اصالت مقاله

فرم تعارض منافع نشریه علمی "پژوهش های تاریخی ایران و اسلام  "

  مطابق با فرم تعارض منافع ذیل، نگارنده(گان) مقاله اعلام می‌دارند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به‌طور کامل از اخلاق  نشر، از جمله پرهیز از سرقت ادبی، سوءرفتار، جعل داده‌ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‌اند . ضروری است نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تأیید نموده و اصالت محتوای آن را اعلام نماید. نویسنده مسئول هم‌چنین اعلام می‌دارد که این اثر قبلاً در جای دیگری منتشر نشده و هم‌زمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. هم‌چنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به نشریه " پژوهش های تاریخی ایران و اسلام "محول گردیده است. 

آدرس الکترونیکی:

نام نویسنده مسئول:

تلفن:

وابستگی سازمانی:

عنوان مقاله:

آیا نویسندگان هرگونه طرح و یا رساله که در حال انجام، داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر را در حال انجام دارند؟

 

بلی 

خیر 

 

آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟

بلی 

خیر 

آیا جنبه‏ای از این اثر به دلیل اشتراک با نویسندگان و یا مشاوران طرح نیاز به اعلام و تایید اخلاق نشر دارد ؟

بلی 

خیر 

نام نویسنده مسئول:                                                            تاریخ:                                                     امضا

 

 

 

 

 

 

 

فرم اصالت  مقاله (تعهدنامه)

نشریه علمی "پژوهش های تاریخی ایران و اسلام " 

 

با سلام و احتــرام، موارد زیر در خصوص مقاله ارایه شده به استحضار می‌رساند:

1-  مقاله اینجانب/اینجانبان با عنوان: «......................................................................................................» تاکنون به هیچ مجله یا مجله‌های دیگر ارسال نشده و در هیچ مجله‌ای به چاپ نرسیده است.

2-  اسامی نگارنده/گان  و ترتیب آنها همانند ترتیبی که روی مقاله نوشته شده است، صحیح بوده و در نهایت به ترتیب زیر که به امضاء رسیده، می‌باشد.

3-   اینجانب/اینجانبان «...............» نفر به عنوان نگارنده/گان مقاله، صحت بندهای این تعهدنامه را تأیید می‌کنم/ می‌کنیم.

4-  اینجانب «...............................................» نویسنده مسئول و عهده‌دار مکاتبات این مقاله با مشخصات زیر می‌باشم.

5-  این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی/    رساله دکتر تخصصی   /    پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد    می‌باشد.

 

نام و نام‌خانوادگی(نویسنده مسئول) «..............................»

رایانامه دانشگاهی(ایمیل آکادمیک):                              

شماره نمابر(فاکس):                     شماره تلفن ثابت:                    شماره تلفن همراه:      

نشانی(با ذکر کد پستی):                                                                   

                                                                                                امضاء و تاریخ

نام و نام‌خانوادگی نگارنده اول «..............................»                                                                                                                             امضاء و  تاریخ

 نام و نام‌خانوادگی نگارنده دوم

«..............................»                                                                                                                              امضاء و تاریخ

نام و نام‌خانوادگی نگارنده سوم «..............................»                                                                                                                            امضاء و تاریخ

نام و نام‌خانوادگی نگارنده/گان بعدی به ترتیب «..............................»                                                                                                                           امضاء و تاریخ