داوران

نظر به تنوع موضوعات قابل انتشار در مجله در دو حیطه تاریخ ایران و تاریخ اسلام  بسته به مقالات تخصصی داوران متعددی برای شمارها  توسط هیات تحریریه انتخاب می شوند.