واکاوی علل و زمینه‌های مشکلات معیشتی مردم آذربایجان طی سال‌های 1309 تا 1312ش بر اساس اسناد هیئت تفتیشیه

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

2 دانشگاه خلیج فارس بوشهر

3 عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس

چکیده

گر چه جامعة ایران در دورة رضاشاه پهلوی شاهد رشد تشکیلات اداری، زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی و امنیت داخلی بود، با این حال شواهد موجود حاکی از تداوم مشکلات معیشتی گوناگون است. هدف پژوهش حاضر بررسی علل و زمینه‌های مشکلات معیشتی در آذربایجان طی سالهای 1309 تا 1312ش بر اساس گزارش‌های منتشر نشدة مدیران مدارس و رؤسای معارف آذربایجان خطاب به هیئت تفتیشیة مملکتی در بازة زمانی فوق است. پرسش این است که به رغم اصلاحات معطوف به نوسازی در زمینة اقتصادی، علت تداوم مشکلات معیشتی مردم در این دوره چه بود؟ به علت گستردگی جغرافیایی که مطالعه در مورد کل کشور را در چارچوب یک مقاله ناممکن می‌سازد این بررسی بر آذربایجان متمرکز است. روش مطالعه توصیفی تحلیلی و گردآوری داده‌ها با تکیه بر اسناد هیئت تفتیشیة مملکتی است. نتایج این بررسی حاکی از تأثیرات منفی عواملی همچون گرانی مایحتاج عمومی، دلالی، فشار مالیات و عوارض، قاچاق، و افول صنایع بومی بر معیشت مردم در این دوره است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1403
  • تاریخ دریافت: 07 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 28 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 15 اردیبهشت 1403