اهداف و چشم انداز

مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام مجله ای تخصصی است که با هدف توسعه مرزهای دانش تاریخ و درج و ارائه دستاوردهای علمی و نتایج تکاپوهای فکری اندیشه ورزان حوزه مطالعاتی تاریخ  در دور حوزه ایران و اسلام چاپ و عرضه می گردد و فعالان عرصه علمی اجرایی این نشریه  امید دارند تا با اتکاء بر خدا و حمایت همه پژوهشگران ارجمند مجله ای درخور و شایسته به جامعه علمی عرضه کنند.

براین اساس کلیه مقالاتی که در دو حوزه دیل باشد مورد استقبال مجله قرار خواهد گرفت.

-تاریخ تحولات  ایران در ادوار مختلف تاریخی بویژه در ارتباط با دوره اسلامی 

-تاریخ اسلام در ادوار مختلف تاریخی بویژه در ارتباط با ایران و همسایگان آن

-تاریخ فکری و اندیشه ای در ایران و اسلام

-تاریخ فرهنگی متکی بر هویت ایرانی و اسلامی 

مجله از دستاوردهای علمی رساله های دکتری مطابق ضوابط  استقبال می کند