درباره نشریه

مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام که قبلا با عنوان پژوهش های تاریخی منتشر می شد،مجله ای  علمی است که به صورت دو فصلنامه منتشر می شود و برگرفته از تحقیقات دانشگاهی و متکی بر دانش تاریخی بنا شده است و بر اساس نامه شماره 212133/18/3 مورخ 7/11/91 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره دهم به دریافت درجه علمی- پژوهشی نایل گردیده است.

این دو فصلنامه از قوانین کمیسیون نشریات وزارت علوم تبعیت می کند و آیین نامه های وزارتی را به منزله قوانین لازم الاجراء مد نظر قرار داده است. این مجله آمادگی دارد تا جدیدترین دستاوردهای علمی استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان طراز اول حوزه تاریخ را چاپ و منتشر نماید. سردبیر و اعضای هیات تحریریه خرسند خواهند بود تا در تسهیل فرایند تولید علم گامی ارزنده بردارند. 

این دو فصلنامه در سایت های ذیل قابل دسترسی است.

بانک اطلاعات نشریات کشور(مگیران)       https://www.magiran.com/magazine/5375 

پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC)         https://ecc.isc.ac/showJournal/25609/249671

                                https://mjl.isc.ac/Searchresult.aspx?Cond=3&SrchTxt