فرایند پذیرش مقالات

1. ارسال مقاله از درگاه نشریه

در این مرحله نویسنده می تواند درخواست بازپس گیری نماید.

2. بررسی توسط سردبیر(پالایش مقالات و الویت بندی)

3. طرح در هیات تحریریه( تعیین داور)

4. پرداخت هزینه اولیه

5. بازگشت به مجله

6. ارسال به داوران( زمان قابل پیش بینی 3 ماه)

7. اعلام نتیجه حسب نظر داوران

  • عدم پذیرش(بایگانی) 
  • (بازنگری(جزئی و یا کلی) ) 
  •  پذیرش اولیه مقاله  

8. در صورت پذیرش اولیه مقاله پرداخت هزینه نشر 

8.الف. بازگشت بازنگری ظرف 1 ماه در صورت عدم بازنگری به هنگام مجله می تواند از انجام فرایند بعدی جلوگیری نماید.  

9. طرح در هیات تحریریه 

10. نامه صدور  پذیرش نهایی