فرایند پذیرش مقالات

1. ارسال مقاله از درگاه نشریه

Caption

 

در این مرحله نویسنده می تواند درخواست بازپس گیری نماید.

2. بررسی توسط سردبیر(پالایش مقالات و الویت بندی)

3. طرح در هیات تحریریه( تعیین داور)

4. پرداخت هزینه اولیه

5. بازگشت به مجله

6. ارسال به داوران( زمان قابل پیش بینی 3 ماه)

7. اعلام نتیجه حسب نظر داوران

  • عدم پذیرش(بایگانی) 
  • (بازنگری(جزئی و یا کلی) ) 
  •  پذیرش اولیه مقاله  

8. در صورت پذیرش اولیه مقاله پرداخت هزینه نشر 

8.الف. بازگشت بازنگری ظرف 1 ماه در صورت عدم بازنگری به هنگام مجله می تواند از انجام فرایند بعدی جلوگیری نماید.  

9. طرح در هیات تحریریه 

10. نامه صدور  پذیرش نهایی  

 برای دیدن فلوچارت پذیرش مقاله اینجا کلیک کنید .