بانک ها و نمایه نامه ها

این مجله در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.                                                https://ecc.isc.ac/showJournal/25609

این دو فصلنامه در فهرست مجلات معتبر وزارت علوم مندرج است.

علاوه براین شماره نخستین آن در پایگاه های استنادی Noor mags  نمابه شده است.

این دو فصلنامه در پایگاه  SID  هم قابل بازیابی است. 

 این دوفصلنامه در پرتال جامع علوم انسانی هم قابل دسترس می باشد.

                                                                    http://ensani.ir/fa/article/journal/527