نامه همراه و فرم کپی رایت

بسمه تعالی

نامه همراه (Cover Letter)

سردبیر محترم دو فصلنامه پژوهش های تاریخی ایران و اسلام

با سلام

احتراماً این جانب ........................................... نویسنده مسؤل مقاله تحت عنوان .................................................................

 

از طرف تمامی نویسندگان، این مقاله را جهت بررسی و به منظور چاپ در فصلنامه پژوهش های تاریخی ایران و اسلام  ارسال می نمایم. تایید می کنم که این مقاله یا حتی قسمتی از آن به هیچ صورت یا زبان دیگری جهت چاپ به هیچ مجله دیگری ارسال نشده است.

ضمانت می نمایم که هیچ گونه سرقت ادبی در این مقاله صورت نگرفته است و تمام منابع، به دقت مطالعه و ذکر شده اند.

ضمانت می نمایم که کلیه اشکال، جداول و عکس ها اصلی بوده و توسط نویسندگان این مقاله تهیه شده است بجزمواردی که پس از کسب اجازه از نویسنده و یا ناشر عینا نقل شده است.

گواهی می کنم که کلیه نویسندگان مذکور مقاله را مطالعه کرده و صحت اطلاعات مزبور را تایید نموده و با ارسال این مقاله به دو فصلنامه  پژوهش های تاریخی ایران و اسلام موافقت نموده اند.

اینجانب گواهی می نمایم که هیچ یک از نویسندگان مقاله تعارض احتمالی منافع ندارند. ( در صورت وجود به تفصیل بیان شود).

مجله در هر شرایطی اجازه تصمیم گیری دارد.

 

امضا                                                                  تاریخ