بررسی و نقد منابع اسلامی جنگهای صلیبی با تکیه بر الکامل ابن اثیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مصادر اسلامی جنگهای صلیبی در طیفی وسیع از سنت های تاریخنگاری یافت می شوند که هر چند از زاویه نگرش مسلمین این جنگها را ارزیابی می کنند لیکن بواسطه نزدیکی به رویدادها و دسترسی به اسناد و روش علمی که تاریخنگاران اسلامی بویژه ابن اثیر به آن پایبند بوده‌اند از اعتبار بسیار برخوردارند. بررسی روش‌های تاریخ‌نگاری و ارزیابی شیوۀ علمی گزینش و چینش روایات مصادر اسلامی و میزان و حوزۀ اعتبار این روایات در جنگ‌های صلیبی مسائل تحقیق این مقاله‌اند. از این منابع ابن قلانسی درجنگ‌های اول و دوم صلیبی و عماد اصفهانی در جنگ سوم از اعتبار خاص برخوردارند. ابن اثیر که در کتاب الکامل خود علاوه بر روایات شفاهی و مشاهدات خود، از این منابع و مصادر دیگر استفاده فراوان کرده است  لیکن در چینش روایات خود و ارزیابی و نقد و تحلیل روایات،  هم در ساختار و هم در محتوای تغییر ایجاد کرده است و با توجه به کمیت و کیفیت روایاتش، جامع ترین و معتبرترین منبع اسلامی جنگهای صلیبی را ارائه نموده‌است.

کلیدواژه‌ها