دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، فروردین 1392 

مقاله پژوهشی

تکوین هویت ایرانی در تاریخ¬نگاری عهد ساسانی

صفحه 1-20

10.22111/jhr.2013.1463

فریدون الهیاری؛ محسن مرسلپور؛ حسین شیرمحمدی