بررسی و سنجش ماهیت شیعی امامی رخداد حرّه واقم

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

10.22111/jhr.2018.15479.1827

چکیده

قیام حرّه، رخداد منحصر به فردی است که دستیابی به درک درستی از واقعیت‌های آن و تشخیص میزان نزدیکی و ارتباط آن با اندیشه تشیع، مستلزم شناسایی ابعاد مختلف و ماهیت آن است. همچنین باید این قیام بر اساس معیار و شاخصی مبنا سنجیده شودتا بتوان تصویری تا حد ممکن نزدیک به واقع وکمی شده از ارتباط آن با قیام‌های شیعی به دست آورد.
از این رو نخست گزارش‌های این قیام برای دستیابی به چیستی، چرایی و چگونگی وقوع آن مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است با استناد به آنها و البته پس از اصطلاح شناسی (ترمینولوژی) واژه حره، مختصات زمانی و مکانی آن شناسایی و تبیین شود. همچنین دلایل شکل‌گیری قیام و دیدگاه‌های مختلفی که در خصوص آن وجود دارد واکاوی شده و دلایل مربوط به هر دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن، واقعه حره بر اساس صحیح ترین روایت‌های موجود که با شاخص‌های سنجش صحت گزارش‌های تاریخی مورد پذیرش نگارنده تطبیق دارد، گزارش شده که دستیابی به تصویری تا حد ممکن نزدیک به واقع از این قیام را ممکن می‌سازد. افزون بر آن و در ادامه دستگاه سنجشی شناسایی اعتبار قیام‌های شیعی تشریح و واقعه حره بر اساس این دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات