دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 1-239