دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-239