تبیین اهداف سیاسی بریتانیا در ایالت کرمان از جنگ اول جهانی تا انقراض قاجار

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر، تبیین اصول سیاست خارجی انگلستان در ایالت کرمان و نقش آن در دامن زدن به مناقشات قومی – مذهبی در سال‌های پس از جنگ بین‌الملل اول تا انقراض قاجار می‌باشد. مقاله پیش رو می‌کوشد با درآمدی کلی بر پیشینه‌ی تاریخی ایالت کرمان در ادوار قبلی عصر قاجار، به بررسی نقش و کارکرد سیاست‌های استعماری انگلستان بعد از انقلاب مشروطیت در کرمان در راستای مقاصد خاص خود بر اساس مستندات تاریخی بپردازد. ضعف سیاسی و اقتصادی حکام قاجار و اعمال‌نفوذ دول استعماری بر آن و حمایت سیاسی نمادی فرقی مانند، اسماعیلیه و شیخیه و بهائیت و اختلافات محلی و قومی از سوی انگلستان، مهم‌ترین عواملی است که برای بیان شرایط حاکم بر ایالت کرمان عصر قاجار مدنظر بوده است. نارضایتی از شیوه‌ی زمامداری قاجارها و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن و فقر و عقب‌ماندگی عمومی سبب شد، مردم کرمان با هدایت نخبگان فکری و مذهبی در جریان انقلاب نقشی مهم ایفا کنند. بی‌ثباتی سیاسی و نبود امنیت اجتماعی ناشی از وقوع انقلاب مشروطیت و شروع جنگ و بحرانهای گذار از سنت به مدرنیته تا انقراض قاجار و نقش انگلستان در دامن زدن به تنشهای قومیتی و مذهبی باتوجه به اهمیت مناطقی مانند کرمان برای هندوستان و منافع حیاتی هند از یافته‌هایی هست که پژوهش حاضر بدان اهتمام داشته است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-آبراهامیان،یرواند.(1378)ایران بین دوانقلاب.ترجمه:احمد گل محمدی،محمد ابراهیم فتاحی.تهران:نشر نی.
-اورسل، ا .(1353). سفرنامه (چاپ اول)، ترجمه علی اصغر سعیدی، تهران: نشر زوار.
-اسکرین،س.ر.(1363).جنگ جهانی درایران.ترجمه:حسین نجف آبادی فراهانی.تهران:نوین.
-امیربهادر، ج.(1372). خاطرات سردار اسعد بختیاری، به کوشش: ایرج افشار ،تهران: اساطیر .
-الگار، ح.(1370) شورش آقاخان محلاتی (چاپ اول)، ترجمه: ابوالقاسم سری، تهران: توس.
-بلوشر، پ .(1363).سفرنامه (چاپ اول)، ترجمه: کیکاوس جهانداری. تهران: خوارزمی.
-باستانی پاریزی، م .ا .(1374). پیغمبردزدان، تهران:خرم.
- بشیری،ا(1369). کتاب آبی: گزارش‌های محرمانه وزارت خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، تهران: نشر نو .
- بشیری ،ا(1363)،994-4
-باستانی پاریزی، م.ا  .(1370).حضورستان(چاپ دوم).تهران:ارغوان.
-بامداد،م.(1378)شرح حال رجال ایران(چاپ پنجم).تهران:زوار .
-بشیری، ا .(1363). کتاب آبی: گزارش‌های محرمانه وزارت خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، تهران: 1363، 5 جلد.
- چهاردهی، م .(13632). باب کیست سخن او چیست (چاپ اول)، تهران: انتشارات فتحی.
خاطرات اسد بختیاری (1373)،به اهتمام ایرج افشار
-رزم آسا،ا.(1367)تاریخ مطبوعات کرمان.مقدمه:باستانی پاریزی ودکتر اسماعیل رضوانی.تهران:انتشارات زوار.
-سایکس، س .(1336). ده هزار میل سیر در کشور شاهنشاهی (چاپ دوم)، ترجمه: حسین سعادت نوری، تهران: سینا .
- شمیم، ع، اَ .(1375). ایران در دوره‌ی سلطنت قاجار (چاپ  هفتم)، تهران: مدبر.
-صدر هاشمی، م. (1363)،تاریخ جریاد و مجلات ایران (چاپ دوم)، اصفهان: انتشارات کمال .
-صنعتی زاده.ع.(1346)روگذاری که گذشت.بی جا.چاپخانه گیلان .
-فوریه، -- .(1325). سه سال در دربار ایران، ترجمه:عباس اقبال. تهران: انتشارات کتب ایران.
-کرمانی، ن .(ناظم‌الاسلام کرمانی) .(1384). تاریخ بیداری ایرانیان، تهران: امیرکبیر.
-کربن، هـ .(1346). مکتب شیخی از حکمت الهی شیعی. ترجمه: فریدون بهمنیار، تهران: تابان.
- کاساکوفسکی، و.ا. (2535). کتاب خاطرات (چاپ دوم)، ترجمه: عباسقلی جلی، تهران: سیمرغ.
- کاظم زاده،ف.امیری.م.(1371)روس وانگلیس در ایران1864-1914.تهران:سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی.
-کسروی، ا. (بی‌تا). بهائیگری. بی‌جا: آتروپات.
-گوهرخای، م. (2535). انقلاب مشروطه ایران (چاپ اول)، تهران: سپهر .
-محیط مافی، هـ .(1363).مقدمات مشروطیت (چاپ اول)،به کوشش: مجید تفرشی، تهران: چاپ انتشارات علمی.
-میرشینکف،ل.ی(1344).ایران درجنگ جهانی اول،ترجمه:ع.دخانیاتی.تهران:امیرکبیر
- ملک آرا،ع.ب.(1361)شامل قسمتی از وقایع سلطنت ناصرالدین شاه .بامقدمه:عباس اقبال .به کوشش:عبدالحسین نوایی.تهران:انتشارات بابک .
-محمود،م.(1353)تاریخ روابط ایران وانگلیس در قرن نوزدهم(چاپ چهاردهم).تهران:قبال
- محلاتی ،ح.س..(1359). خاطرات حاج سیاح یا دوره‌ی خوف و وحشت، به کوشش: حمید سیاح، به تصحیح: سیف الله گلکار، تهران: ابن سینا .
-نیدرومایر، اِ .(1380). زیر آفتاب سوزان ایران (چاپ اول)، ترجمه: کیکاوس جهانداری، تهران: اساطیر.
-نیک پور، م. (1386). ملاحان خاک و سیاحان افلاک (چاپ اول)، مقدمه: باستانی پاریزی، کرمان: مرکز کرمانشناسی.
-نجم الدینی،غ.ع.(1385)کرمان از مشروطه تاسقوط قاجار(چاپ اول).قم انتشارات حسنی .
-ویلز، د .(1368). سفرنامه (چاپ اول)، ترجمه غلامحسین قراگوزلو، تهران: اقبال .
-هدایت، م. (1389). خاطرات و خطرات (چاپ هفتم). تهران: زوار.
-همت، م. (بی‌تا). کرمان شهر شش دروازه، تهران: انتشارات رجبی .
-همت کرمانی، م.(1369). تاریخ کرمان، تهران: انتشارات گلی.
-هدایت،م.ق.(مخبر السلطنه).(1329).خاطرات وخطرات،توشه ای ازتواریخ شش پادشاه.تهران:چاپ رنگین .