عمران شهری و توجه به محیط زیست در برنامه های توسعه اجتماعی برمکیان

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ

2 دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، گروه تاریخ.

10.22111/jhr.2019.30724.2605

چکیده

تلاش‌ها و کنش‌های معطوف به عمران و آبادانی محیط زیست از جانب خاندان برمکی را می‌توان از منظر گرایشات دینی- اعتقادی آنها در دو دوره‌ی قبل و بعد از اسلام ریشه یابی و کنشهای عمرانی- زیربنایی خاندان برمکی را از منظر الهیات محیط زیستی خوانش نمود. مسئله‌ی این پژوهش تبیین چرایی و چگونگی تاثیرگذاری آموزه های اعتقادی و دینی در رویکردهای محیط زیستی برامکه است. در پاسخ به این پرسش‌ها که مهمترین منشاهای اعتقادی و دینی که بر کنش‌های معطوف به حفاظت، آبادانی، رونق و شکوفایی محیط زیست از جانب برامکه تاثیر گذاشته‌اند، کدام بوده اند و چگونه بر رویکرد خاندان برمکی در توجه به محیط زیست تاثیر گذاشته‌اند؟ فرضیه مطرح این است که رویکردهای عمرانی- اقتصادی- فرهنگی اتخاذ شده توسط خاندان برمکی در حوزه محیط زیستی، از دو ساحت فرهنگی ایرانی و اسلامی تغذیه می شد. این تحقیق به روش تاریخی(توصیفی-تحلیلی)انجام شد و در آن نشان داده می شود برمکیان که اولین خاندان ایرانی وارد در

کلیدواژه‌ها

موضوعات