موانع تاریخی توسعه بوشهردر دوره پهلوی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس

چکیده

بچکیده : بندر بوشهر به عنوان یکی از بنادر مشهور وتاریخی دارای جایگاه مهمی در اقتصاد،سیاست ،تاریخ و دریانوردی ایران و خلیج فارس بوده است. بندربوشهر در طول دوره افشاریه،زندیه ،قاجاریه و حتی بخشی از دوران پهلوی اول نه تنها بزرگترین بندر ایران در جنوب کشور بشمار میرفت بلکه مهمترین و مشهورترین بندر خلیج فارس نیز محسوب میشد بطوری که حدود بیست کشور خارجی در آن دارای کنسولگری بودند(برازجانی،1397،9) اقتصادبوشهردر قرن نوزدهم میلادی برپایه تجارت و دریانوردی تجاری استوار بود.گسترش تجارت دریایی بوشهردر طول قرن نوزدهم موجبات شکل گیری یک جامعه تجاری قدرتمندی را در بوشهرفراهم کرد بگونه ای که تجاربزرگ وصاحبان سرمایه از سراسر ایران به بوشهرمهاجرت نموده و در آن ساکن گشتند.
علیرغم این جایگاه برجسته تاریخی ،بوشهردر نیمه دوم قرن بیستم از توسعه بازماند و جایگاه خود را به رقبا واگذار کردبطوری که اینک جزوبنادر درجه دوم خلیج فارس بشمار میرود. این پژوهش در پی آن است که موانع تاریخی توسعه بوشهر را مورد کاوش قرار دهد و بنابراین پرسش محوری این پژوهش این خواهد بود که موانع تاریخی توسعه بوشهر کدام موانع هستند؟ فرضیه اصلی این مطالعه این است که ضعف و انحطاط جامعه تجاری بوشهر به موازات یک سلسله از عوامل دیگر زمینه های افول بوشهر را رقم زده است.بدیهی است که سایر عوامل نیز در این پژوهش مورد بررسی واقع میشوند.یافته های تحقیق نشان میدهند که توسعه بوشهر منوط به برطرف شدن موانع تاریخی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-آمارتیاسن ،توسعه یعنی آزادی ترجمه محمدسعید نوری نایینی  تهران نشر نی 1383
2-آمارتیاسن ،مفهوم توسعه  ترجمه علی گودرزی مجله راهبرد توسعه شماره 12 سال 1386
3-احمدی پور زهرا و دیگران،نقش جغرافیایی قدرت و حمایت در شکل گیری مرزهای جدید تقسیماتی پس از انقلاب اسلامی. فصلنامه علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس 1386
4-اسدپور حمید ،تاریخ شبانکاره  انتشارات دانشگاه خلیج فارس 1395 بوشهر.
5-اسدپور حمید ،تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فاری در عهد افشاریه و زندیه. تهران نگارستان اندیشه 1397.
6-اسلام دوست علیرضا،نقش پایگاه هوایی ششم شکاری بوشهر. رساله کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس 1394
7-بحرینی فروغ ،معین التجار بوشهری .نشریه اسناد بهارستان 1394
8-برازجانی سیامک ، تاریخ شفاهی بازار بوشهر نشر پاتیزه بوشهر 1397
9-برومند صفورا،سرکنسولگری بریتانیادر بوشهر.انتشارات وزارت امور خارجه 1381
10-بی تی باتامور،جامعه شناسی ترجمه حسن حسینی تهران 1357
11-تقوایی زحمتکش شیوا ،اقتصاد بندر بوشهرررر و بندر عباس در دوره پهلوی اول. رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1393
12-تقی زاده حسن،زندگی توفانی.تهران1368
13-کبابی سدیدالساطنه محمدعلی ،پیرامون سرزمین های شمالی خلیج فارس در صد سال کذشته.تهران 1371
14-کرمپور محمد ، زیراه ،حوزه هنرب بوشهر 1393
15- کنین عبدالحسین.جغرافیای طبیعی و انسانی بوشهر تهران نشر طلوع 1388
16-دشتی احمد ،نقش تجار بوشهر در مدرسه سعادت. نشر همسایه 1387
17- دشتی رضا. تاریخ سیاسی و اجتماعی بوشهر تهران 1380
18-فلور ویلم. ظهور و سقوط بوشهر ترجمهحسن زنگنه . طلوع دانش تهران 1378
19-فراشبندی علیمراد .جنوب ایران در مباارزات ضد استعماری.تهران 1365
20-فارسانی ترابی سهیلا . تجار مشروطیت و دولت مدرن.تهران 1384
21-پدیدار مجتبی ،اسنادی از اتاق بازرگانی بوشهر. بوشهر 1393
22-قدیری محمود و دیگران.تحلیل تطبیقی شاخص های توسعه پایدار در بوشهر با مناطق کشور.نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 1393
23-لکهارت لارنس . نادرشاه. تهران 1357
24-مشایخی عبداکریم مشروطیت در بوشهر نشریه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام.1378
25-مظفری زاده علیرضا، تاریخ خاندان آل مذکور .بوشهر 1395
26-رجایی عباس. تحلیل فضایی فرایندهای شهر نشینی در منطقه جنوبی کشور.مجموعهمقالات همایش ملی عسلویه 1394
27-طالبان محمد رضا. معضل تعریف توسعه. نشریه روش شناسی حوزه و دانشگاه.1387
28-سعادت محمد حسین. تاریخ بوشهر . نشرکازرونیه 1390
29سعیدی نیا حبیب الله. گمرک بوشهر و نقش آن در تجارت. انتشارات دانشگاه خلیح فارس 1389.
30-سرابی محمد حسین و دیگران. ارزیابی توسعه پایدار اجتماعی بوشهر از منظر عوامل اجتماعی. فصلنامه علوم اجتماعی 1389.
31-وثوقی محمد باقر. تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار.سمت تهران 1384
32-ملایی مریم . در باب چیستی توسعه.نشریه راهبرد توسعه.شماره 48 1395
33-مستوفی عبدالله. شرح زندگانی من. تهران نشر زوار 1371
34-ممسنی سوگل و دیگران. تحلیل تطبیقی شاخص های توسعه پایدار بوشهر.فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیایی 1395
35-موحد جمیل. بستک و جهانگیریه.انتشارات بال کبوتران تهران 1384
36-معزی فاطمه. جوادبوشهری. موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
37-شاهرخ مقدم پروانه. مهاجرت تجار دهدشتی به بوشهر. رساله کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس 1391
38-موریس پزارد. ماموریت در بندر بوشهر.ترجمه ضیا مصلح 1384
39-کامرون جورج . ایران در سپیدهدم تاریخ.ترجمه حسن انوشه 1365
40-نظام مافی خدیجه. حکومت بوشهر. 2 جلاد تهران 1391
41-نعمتی نورالدین. تاثیر سیاست های اقتصادی پهلوی اول بر اقتصاد بوشهر. مجله  پژوهش های ایران شناسی 1393
42-زنگی آبادی علی و دیگران. تحلیل فضایی توسعه منطقه ای در استان بوشهر. فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 1392
43-هاشمی پور ظهراب. ارامنه در بوشهر. حوزه هنری 1395
44- عیسوی چارلز . تاریخ اقتصادی ایران ترجمه یعقوب آژند1369
45-یاکوب پولاک. سفرنامه پولاک. ترجمه کیکاوس جهانداری تهران1368.
46-سفیری فلوریدا پلیس جنوب ایران.ترجمه منصوره اتحادیه.تهران نشر تاریخ ایران..
47-یاحسینی سیدقاسم،خاطرات ماشاالله کازرونی.1388. تهران سوره مهر