سفرنامهها و فرآیندهای تاثیرگذار بر چگونگی اعمال قدرت در دوره‌ی استقرار صفویان، از شاه اسماعیل تا روی کار آمدن شاه عباس (996-907 هـ- ق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

نگرش سفرنامه‌ها به مسئله‌ی اعمال قدرت در دوره‌ی نخست حکومت صفوی، تمامی مولفه‌های مذهبی- سیاسی- اجتماعی و اقتصادی دخیل در نوع سیاست ورزی و اعمال حکومت صفویان را دربر می‌گرفت. عطف توجه سفرنامه‌نویسان به مسئله اعمال قدرت در دوره‌ی نخست حکومت صفویه به گونه‌ای است که بخشی از مهمترین الگوها، روش‌ها و بن‌مایه‌های سیاست و حکومت در این دوره را شامل می‌شود. نوشتار حاضر درصدد ارزیابی بررسی روایت سفرنامه‌نویسان از مسئله اعمال قدرت در دوره نخست حکومت صفوی است و می‌کوشد با اتکا به داده‌های موجود در سفرنامه‌ها و با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که مؤلفه‌های تاثیرگذار بر چگونگی اعمال قدرت سیاسی در ایران عصر صفوی (دوره‌ی نخست) از نگاه سفرنامه‌نویسان کدام‌ها بوده‌اند و تاثیر این مؤلفه‌ها بر این ساختار سیاسی چگونه بود؟ فرضیه مورد نظر بیان می‌کند که برای سفرنامه‌نویسان مذهب و نهاد دین، اقتصاد و تحولات مربوط به آن و شخص شاه و نیروهای طرفدار وی، به مثابه مهمترین مؤلفه‌ها در ساختار سیاسی عصر صفوی در دوره مورد بحث در اعمال قدرت همبستگی چند جانبه داشت و این مؤلفه‌ها و چگونگی تاثیرگذاری آنان بر مسئله اعمال قدرت، ذهن و زبان سفرنامه نویسان را به خود معطوف می‌ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 26 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 02 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 12 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 12 دی 1399