بررسی جایگاه مولفه‌های هویت‌بخش و مشروعیت‌ساز بر پایه سنت‌های ایرانی و اسلامی در اندیشه کمال‌الدین‌عبدالرزاق سمرقندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشدتاریخ تشیع گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه ایلام، ایران، ایلام.

2 استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه ایلام، ایران، ایلام.

3 دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه ایلام، ایران، ایلام.

چکیده

کمال‌الدین‌عبدالرزاق‌سمرقندی(887-816‌ه‌ق)،یکی از مورخان عصرتیموری می‌باشد که با بررسی مهمترین اثر تاریخی او به نام مطلع‌السعدین و مجمع‌البحرین می‌توان دریافت که به حوزه رویکردهای هویتی‌ بر پایه سنت-های ایرانی و اسلامی ورود پیدا کرده است. براین اساس، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوال می‌باشد که: سنن مغولی، هویت‌فرهنگی و تاریخی جامعه‌ایرانی و تأثیر آن بر مشروعیت‌سیاسی پساایلخانی در اندیشه کمال‌الدین‌عبدالرزاق سمرقندی چگونه بازتاب یافته است؟حاصل‌پژوهش که با رویکرد توصیفی‌تحلیلی انجام شده بیانگر آن است که: سنن قبیله‌ای از جمله پیوستگی تیموریان با قبیله برلاس مغولی، دو گانگی نژادی امرای درباری، پیوستگی و استمراربخشی به هویت‌ایرانی از دوره‌باستان تا عصرتیموریان، پیوندسازی فرهنگ‌ایرانی با هویت‌اسلامی،عنایت ویژه به پیوستگی شریعت و طریقت،توجه به اصول ایرانشهری و مؤلفه‌های آن ازجمله فره‌ایزدی،پیوستگی دین و سیاست و عدالت و دادگری مهمترین انگاره‌های مورد نظر سمرقندی در تشخص‌بخشی به هویت‌ایرانی در عصرتیموری بوده که برآیند آن اعطای مشروعیت‌سیاسی به امرای‌تیموری و توجیه‌سازی حکمرانی آنان بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اللهیاری، فریدون و زهرا اعلامی (پاییز و زمستان 1393)، «بررسی مشروعیت تیموریان (912-771 ه.ق) برپایه سنت‌های قبیله‌ای و مغولی»، مجله پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام، شماره 15، صص 62-44.
الهیاری، فریدون و دیگران (تابستان 1389)، «حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم‌هجری و مسأله مشروعیت»، پژوهش‌های تاریخی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره‌جدید، سال‌دوم،دوره2،شماره2-پیاپی6­،صص24-1.
امینی زلیخا و رضوی سیدابوالفضل (بهار و تابستان 1396)، خودی و دیگری مذهبی در تاریخ‌نگاری عالم‌آرای امینی، مجله تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری دانشگاه الزهرا، سال بیست و هفتم، دوره جدید، شماره 19، پیاپی 104، صص 30-5،1391.
 بارتولد. و.و (1376)، تاریخ ترکان آسیای میانه، ترجمه غفار حسینی، تهران، توس.
بیهقی، ابوالفضل محمد بن‌حسین (1399)، تاریخ‌بیهقی، تصحیح علی‌اکبر فیاض، انتشارات مهتاب: تهران.
تاکستن و دیگران (1384)، تیموریان، ترجمه و تدوین یعقوب آزند، تهران، مولی.
تایور، فلیکس (1368)؛ «تاریخ‌نگاری در دوره تیموریان»، ترجمه وهاب‌ولی، نشریه تحقیقات‌تاریخی، ش 2.
ثاقب‌فر، مرتضی (8­138)، شاهنامه فردوسی و فسلفه تاریخ‌ایران، تهران، قطره.
حافظ ابرو (1380)، زبده‌التواریخ، تهران، طبع و نشر.
حسینی تربیت، ابوطالب (1342)، تزوکات تیموری، تهران، کتابفروشی اسدی.
دوغلات، محمد حیدر (1383)، تاریخ رشیدی، تصحیح عباسقلی غفاری فرد، تهران، میراث مکتوب.
رجایی، فرهنگ (1372)، تحول اندیشه‌سیاسی در شرق‌باستان، تهران: قومس.
رضوی، سید ابوالفضل و سروش آزادبخت (زمستان 1397)، دیوان‌سالاران امیر؛ درآمدی بر دگرگونی ساختار سیاسی-نظامی تیموریان در عهدشاهرخ، مطالعات تاریخی جنگ، علمی–پژوهشی، دوره‌دوم؛ شماره‌چهارم، پیاپی 6، صص 138-113.
رویمر، هانس روبرت (1385)، ایران در راه عصر جدید، ترجمه آذرآهنچی، تهران، دانشگاه تهران.
زنر، آر. سی (1385)، طلوع و غروب زردشتی‌گری، ترجمه تیمورقادری، تهران، انتشارات فکر روز.
سمرقندی، کمال‌الدین عبدالرزاق (1372)، مطلع‌السعدین و مجمع‌البحرین، به تصحیح عبدالحسین نوایی، 2 جلد، تهران: انتشارات سمت.
شامی، نظام الدین (1956)، ظفرنامه، 2 جلد، به سعی و اهتمام فلکس تاور، پراگ، مؤسسه شرقیه چکوسلواکی.
 
غزالی، امام‌محمد (1351)، نصیحه‌الملوک، با مقدمه و تصحیح جلال همایی، تهران: چاپخانة مجلس.
طباطبایی، سیدجواد (1386)، خواجه نظام‌الملک، تهران: نشر نی.
طبری، محمد بن‌جریر (1362)، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، اساطیر، تهران.
طوسی، خواجه نظام‌الملک (1394)؛ سیاست‌نامه، به تصحیح عباس اقبال، تهران، اساطیر.
طوسی، محمدبن محمد نصیرالدین (1413)، اخلاق‌ناصری، تهران، انتشارات علمیه‌اسلامیه.
فرهانی‌منفرد، مهدی (1382)، پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویان، تهران، نجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
فره‌وشی، بهرام (1380)، کارنامه اردشیربابکان، ترجمه و واژه‌نویسی، انشارات دانشگاه تهران: تهران.
فصیحی خوافی، احمد بن‌جعفر (1386)، مجمل‌فصیحی، ج 1، مترجم محسن‌ناجی، تهران، اساطیر.
فضیلت، فریدون (1381)؛ دینکرد، کتاب‌سوم، تهران، انتشارات فرهنگ دهخدا.
کراوولسکی، دوروتی (1378)، احیای نام ایران در عهدایلخانان مغول، ترجمه علی‌اصغر حلبی، تهران، نشر نی.
کلاویخو، روی گونزالس (1366)، سفرنامه، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران، علمی فرهنگی.
 
مسعودی، ابوالحسن، علی بن‌حسین، (1374)، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
معزالانساب فی‌شجره النساب، پاریس، کتابخانه ملی پاریس، نسخه‌خطی شماره 67.
منز، بتاتریس فوربز (1377)، بر آمدن و فرمانروایی تیمور، ترجمه منصور صفت‌گل، تهران، رسا.
------------ (1390)، قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری، ترجمه جوادعباسی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 ------------(پاییز 1390)، «خاندان و حکمران در تاریخ‌نگاری تیموریان»، مترجم اکبرصبوری، پیام بهارستان، دوره دوم، سال 4، شماره 13­، صص 836-815.
 مینوی، مجتبی (1354)، نامه‌تنسر به گشنسب، تهران، خوارزمی.
نطنزی، معین‌الدین (1336)، منتخب‌التواریخ، به تصحیح ژان اوبن، تهران، کتابفروشی خیام.
نوایی، عبدالحسین (1323)، رجال کتاب حبیب‌السیر، تهران، میراث مکتوب.
وودز، جان (1380)؛ «تاریخ‌نگاری دوره تیموری» در تاریخ‌نگاری در ایران، ترجمه یعقوب‌آژند، تهران، گستره.
وودز، جان (1990)«نسب‌نامه تیمور»، مجوعه مطالعات‌فکری درباره اسلام، جستارهایی به افتخار مارتین دیکسن، بی‌جا، مزاوی و مورین، ساث لیک یتی.
همدانی، رشیدالدین‌فضل‌الله (1373)، جامع‌التواریخ، به تصحیح و تحشیه محمدروشن و مصطفی موسوی، تهران، نشر البرز.
یزدی، شرف الدین علی (1336)، ظفرنامه، 2 جلد، به تصحیح و اهتمام محمد عباسی، تهران، امیر کبیر.
 
 
References
 Manz.beatrice forbes.Tamerlane and the Symbolism of Sovereignty. Iranian Stadies in: Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Edited by: P. Bearman,.n1-2.2009
Manners, Ian (2007), European cartographers and the Ottoman world 1500-0750, with a contribution by M. Pinar Emiralioglu, published by rhe oriental Institute of the University of Chicago, Chicago