دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 1-489 
ملی گرایی و جنبش زنان در ایران (1285- 1342 ه.ش)

صفحه 214-239

10.22111/jhr.2020.35273.2882

مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی