دوره و شماره: دوره 15، شماره 28، مرداد 1400، صفحه 1-384 

مقاله پژوهشی

دریای مکران در اسناد و منابع تاریخی

صفحه 1-18

10.22111/jhr.2020.26589.2416

محسن ابوالقاسمی؛ سامان مصفا؛ سید احمد رضا قائم مقامی؛ فرح زاهدی