نصرت آباد اسپی دربند سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه جامع علمی کاریردی ، گروه فرهنگ وهنر ، تهران ، ایران

چکیده


 
پژوهش در نام‌های جغرافیایی و یا تحقیقات «توپونومی» (toponym) و بررسی علل نام‌گذاری مکان‌ها زوایای مختلفی از یک دوره یا دوره‌های تاریخی را برای مورخان و نیز جغرافی‌دانان آشکار می‌سازد. نام‌های جغرافیایی چون دارای سابقه و پیشینه تاریخی هستند می‌تواند تاریخ زنده محسوب شوند. طبعاً هر نام‌گذاری بنا بر علت و یا عللی بر یک مکان نهاده شده است و می‌تواند به محققان در فهم مسائل و روشن شدن برخی از ابهامات کمک نماید. نام‌های جغرافیایی می‌تواند نشانگر جهان‌بینی، اعتقادات، فرهنگ، سلایق، علایق، آرزو، موقعیت ارتباطی، اقتصادی، نظامی، وقوع یک واقعه تاریخی و یا مواردی از این قبیل باشد. ازآنجاکه نام‌های جغرافیایی با گذر زمان تغییر می‌یابند و ممکن است در شکل تلفظ و نوشتن آن‌ها نیز تغییر ایجاد شود، با کمک تحقیقات توپونومی می‌توان برای تحقیق پیرامون نام اصلی و دامنه تغییرات آن تلاش نمود. یکی از آبادی‌های مهم در کویر ایران که روزگاری " تنها شهر کویر" محسوب می‌شده و معبر عبور بسیاری از جهانگشایان بوده است؛ آبادی نصرت‌آباد اسپی است که نام آن در طی قرون و اعصار دستخوش تغییر گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


فهرست منابع و مطالعات
ابن حوقل، محمد بن علی (1366) صوره الارض، ترجمه جعفر شعار، تهران، امیرکبیر.
ابن خردادبه، ابوالقاسم عبیدالله بن عبد الله (1371) مسالک و ممالک، ترجمه سعید خاکرند، تهران موسسه مطالعات و انتشارات میراث ملل.
ابوالقاسمی، محسن (1389) ریشه شناسی (اتیمولوژی) تهران، جلد 4، انتشارات ققنوس.
آریان (1991) در باره عبور اسکندر از گدارزیا، مجله شوهاز، شماره 2 و 3، انجمن تحقیقی و فرهنگی بلوچ، لندن.
اصطخری، ابواسحق ابراهیم بن محمد الفارسی (1347)، مسالک و ممالک، به کوشش ایرج افشار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
افشار سیستانی، ایرج (1363) نگاهی به سیستان و بلوچستان، تهران، چاپ خضرایی چاپخانه هما.
براهویی، ناهید و اویسی، عباس (1396)، جغرافیای تاریخی نصرت‌آباد (با تکیه‌بر موقعیت اقتصادی، سیاسی و نظامی)،پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران سال ششم ، شماره 2 ،پیاپی 12 ( صفحات 134-123)
تیت، جی، پی (1362) سیستان به اهتمام غلامعلی رئیس الذاکرین، انتشارات اداره حفظ و احیاء میراث فرهنگی، اداره کل ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان.
جعفری، عباس (1367) گیتی شناس ایران ج 2، رودها و روزنامه ایران، تهران، سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
جعفری،‌ عباس (1368) گیتاشناسی ایران، ج 1، کوه‌ها و کوه نامه ایران، تهران، سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
جیهانی، ابوالقاسم بن احمد (1368) اشکال العالم، ترجمه علی بن عبدالسلام کاتب، مشهد،‌ شرکت به نشر.
حدود العالم من المشرق الی المغرب(1362)، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، چاپ ظهوری.
خلف تبریزی، محمدحسین (1362) برهان قاطع، ج 62، تهران، انتشارات امیرکبیر.
دانشور، رضا (1355) درآمدی بر تاریخ بلوچستان، نشریه شماره 15، سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز پژوهش‌های خلیج‌فارس و دریای عمان.
دهخدا، لغت‌نامه، ج 6.
رزم‌آرا، علی (1320) جغرافیای نظامی ایران (مکران) تهران، چاپ ارتش.
سید سجادی، سید منصور (1374) باستان‌شناسی و تاریخ بلوچستان، ج 2، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، تهران.
عضد الدوله (انجو شیرازی)، میر جمال­الدین حسین بن فخرالدین حسن (1359) فرهنگ جهانگیری، ویراسته رحیم عفیفی، جلد سوم، شماره 50 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
فرمانفرما، عبدالحسین­میرزا (1383) مسافرت نامه کرمان و بلوچستان، به کوشش ایرج افشار، تهران انتشارات اساطیر.
کیهان، مسعود (1311) جغرافیای مفصل ایران (جلد دوم جغرافیای سیاسی) بی ناشر، بی‌جا.
لسترنج، (1367) جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، تهران، چاپ سوم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
مارکوارت، یوزف (1373) ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی، مریم میراحمدی، تهران، انتشارات اطلاعات.
مرادی، مسعود، وزین افضل، مهدی و صاحبکاران، معصومه (1392) اداره بلوچستان از طریق حاکمان کرمان (از دوره ناصری تا اوایل پهلوی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پیام بهارستان، د 2، س 5، ش 19.
مستوفی، احمد (1351) شهداد و جغرافیای تاریخی دشت لوت، تهران، موسسه جغرافیای دانشگاه تهران.
مستوفی، حمدالله (1381) نزهه القلوب، به تصحیح محمد دبیر سیاقی، نشر حدیث امروز.
مقدسی، ابوعبدالله محمد بن احمد (1361) احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، ج 2، تصحیح دکتر علینقی منزوی، تهران، شرکت مولفان و مترجمان ایران.
وزیری، احمدعلی خان (1353) جغرافیای کرمان، تصحیح ابراهیم باستانی پاریزی، تهران، ابن‌سینا.
وزیری، احمدعلی خان (1370) تاریخ کرمان، تصحیح محمدابراهیم باستانی پاریزی، تهران، انتشارات علمی.
References
Arian (1991) on Alexander's passage through Godarzia, Shohaz Magazine, Nos. 2 and 3, Baluch Research and Cultural Association, London.
Ibn Khordadbeh, Abolghasem Obaidullah bin Abdullah (1371) Kitabul Masalik wal Mamalik, translated by Saeed Khakrand, Tehran Institute of Studies and Publications of Heritage of Nations.
Ibn Hawql, Mohammad Ibn Ali (1366) Ṣūrat al-’Arḍ, translated by Jafar Shaar, Tehran, Amirkabir.
Abolghasemi, Mohsen (2010) Etymology of Tehran, Volume 4, Phoenix Publications.
Istakhri, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Mohammad Al-Farsi (1347), Masālik al-Mamālik, by Iraj Afshar, Tehran, Book Translation and Publishing Company.
Brahui, Nahid and Osi Kikha, Abbas (2017), Historical Geography of Nusratabad (Based on Economic, Political and Military Situation),