نوسازی نظام آموزشی ناظر به مدارس و معلمان و تجلی آن درمذاکرات و مصوبات مجلس اول مشروطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

مشروطیت سرآغاز حرکت نظام آموزشی جدید ایران برای ایجاد ساختار، نظم معطوف به اهداف مشخص و همچنین فراگیر شدن آموزش است. این حرکت مبتنی بر تدوین یک رشته قوانین و تاسیس نهادهای آموزشی جدید بود. پژوهش‌حاضربه‌دنبال تحلیل مساله نوسازی نظام آموزشی بربنیاد قوانین مصوب مجلس اول مشروطه است و می کوشد‌ به‌این‌پرسش‌ها پاسخ دهد که نمایندگان‌ مجلس‌اول براساس کدام‌چالش‌ها، مطالبات ومشکلات دست به تدوین قوانین و شیوه نامه های مرتبط با آموزش‌ زدند و مهمترین شاخص‌های نوسازی‌آموزشی درحوزه مدارس ومعلمان چه بود؟ این مقاله با تحلیل گفتگوهای مجلس می‌کوشد چگونگی تاثیرگذاری مجلس را برفرآیند تاسیس آموزش و پرورش نوین در ایران تبیین کند و به بررسی قوانین و مذاکرات نمایندگان مجلس اول در ارتباط با گسترش تعلیم عمومی و تقویت مدارس در کشور و شکستن ساختارهای کهن آموزشی بپردازد. مقاله سرانجام به این نتیجه می رسد که تعدادی از نمایندگان مجلس تلاش می کردندتا با الهام گرفتن از نوسازی‌های آموزشی غربی، زمینه را برای نوسازی بومی متناسب با اقتضائات کشور فراهم کنند. همچنین بررسی این شاخص ها در کنار مطالبات و مشکلات حوزه آموزش به صورت منسجم دراین نوشتار، نشان از تداوم مشکلات درادوار بعدی و ضرورت پرداختن به آنها را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات