دوره و شماره: دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 1-505 

علمی و پژوهشی

نوسازی نظام آموزشی ناظر به مدارس و معلمان و بازتاب آن در مذاکرات و مصوبات مجلس اول مشروطه

صفحه 1-24

10.22111/jhr.2021.36923.3027

احمد ابوحمزه؛ علیرضا ملایی توانی؛ پروین ترکمنی آذر؛ شهرام یوسفی فر


بازتاب اندیشه شهریاری و مذهب بر سکه‌های دوره قاجاریه

صفحه 73-112

10.22111/jhr.2021.38006.3108

سیاوش امرایی؛ جهانبخش ثواقب؛ سهم الدین خزایی؛ شهاب شهیدانی


بررسی عملکرد جمعیت شیر و خورشید سرخ اصفهان(1320-1309 ه.ش.)

صفحه 207-235

10.22111/jhr.2021.37808.3096

سمیه السادات سجادی جزی؛ مرتضی نورائی؛ علی اکبر جعفری