دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار و تابستان 1401 
6. بازتاب اندیشه شهریاری و مذهب در سکه‌های دوره قاجاریه

10.22111/jhr.2021.38006.3108

سیاوش امرایی؛ جهانبخش ثواقب؛ سهم الدین خزایی؛ شهاب شهیدانی


17. بررسی عملکرد جمعیت شیر و خورشید سرخ اصفهان(1320-1309 ه.ش.)

10.22111/jhr.2021.37808.3096

مرتضی نورائی؛ سمیه السادات سجادی جزی؛ علی اکبر جعفری