بررسی ساختار و عملکرد ساخلوی سیستان در دورۀ رضاشاه با تکیه بر اسناد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 استادیار گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان.اصفهان، ایران

چکیده

سیستان به خاطر اهمیت سوق الجیشی در عهدقاجار مورد ادعای پادشاه افغانستان و سرکشی برخی از سرداران تابع ایران بود. دولت قاجار پس از تسلط بر سیستان ساختمان‌های قلعه مانندی ساخت. استحکامات ساخته شده توسط دو فوج سرباز که از قاین فرستاده شده بودند، مراقبت می‌شد با روی کار آمدن حکومت پهلوی و سلطنت رضاشاه، حکومتی با ویژگی های نهاد‌سازی شبه مدرن و مدرن‌سازی دولتی موجب تحولات زیادی در عرصه‌های مختلف کشور شد که این تحولات بیشتر رویکرد نظامی داشت. استقرار سازمان‌های نظامی در سیستان به دلیل همسایگی با افغانستان و حدود هندوستان که انگلستان اهمیت زیادی برای آن قائل بود، از حساسیت ویژه ای برخوردار بود. اهمیتی که در وهلۀ اول صیانت از مرزها را دربر داشت، ولی به هدف مهم‌تری که همان سرکوب نیروهای عشایر و تحت انقیاد درآوردن آن بود، منجر گردید. پژوهش حاضر با روش تاریخی و شیوه توصیفی- تحلیلی و تکیه بر اسناد نویاب به دنبال پاسخ به این سوال است که ساخلوی سیستان در دورۀ پهلوی اول چگونه بوجود آمد و چه ساختار و عملکردی داشت؟ بر این اساس می‌توان این فرضیه را مطرح کرد: ساخلوی سیستان دارای ساختاری منظم و متناسب با مقتضیات منطقه ای، همراه با تامین امنیت در این بخش از کشور بوده –است که توانست موفقیت‌هایی در جهت ایجاد امنیت در منطقه سیستان کسب کند با توجه به ایجاد تیپ مستقل و استقرار ساخلوی سیستان، این اقدام توانست بر حفظ مرزها و سرکوب سرداران محلی تاثیر زیادی بر جای گذارد.

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 23 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 17 آبان 1400