بررسی عملکرد جمعیت شیر و خورشید سرخ اصفهان(1320-1309 ه.ش.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیئت علمی

2 گروه تاریخ. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان. ایران.

3 گروه تاریخ. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران

چکیده

با عضویت ایران در صلیب سرخ و تشکیل جمعیت شیر و خورشید به سال 1302ش/ 1923م.، در تهران و به مرور شعبات جمعیت شیر و خورشید در ایران تأسیس شد. در همین راستا اولین گام‌ها برای ایجاد جمعیت شیروخورشید اصفهان در سال 1309ش./1930م. برداشته شد. شکل‌گیری جمعیت شیر و خورشید در اصفهان با اقداماتی که در طول سال های فعالیت انجام داد، تأثیرات مهمی در زندگی جامعۀ اصفهان داشت. لذا تلاش بر آنست با استفاده از منابع و اسناد تاریخی و به روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ داده شود: جمعیت شیر و خورشید اصفهان در دورۀ رضا شاه چه تأثیراتی بر زندگی کودکان بی‌بضاعت و بی‌سرپرست در اصفهان داشت؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تشکیل و فعالیت جمعیت شیر و خورشید اصفهان در دورۀ پهلوی اول، با جمع‌آوری و ساماندهی کودکان بی‌سرپرست و بی‌بضاعت توانست در آیندۀ کودکان بی بضاعت و بی سرپرست و حتی برخی از کودکان طبقۀ مرفه جامعۀ اصفهان مؤثر باشد.

موضوعات