بررسی عملکرد جمعیت شیر و خورشید سرخ اصفهان(1320-1309 ه.ش.)

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تاریخ. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان. ایران.

2 استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان . اصفهان .ایران

3 دانشیار گروه تاریخ. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران

چکیده

با عضویت ایران در صلیب سرخ و تشکیل جمعیت شیر و خورشید به سال 1302 ش/ 1923 م. در تهران، به‌مرور شعبات جمعیت شیر و خورشید در ایران تأسیس شد و اولین گام‌ها برای ایجاد جمعیت شیر و خورشید اصفهان در سال 1309 ش./ 1930 م. برداشته شد. شکل‌گیری این جمعیت در اصفهان با اقداماتی که در طول سال‌های فعالیت خود انجام داد، تأثیرات مهمی در زندگی جامعه اصفهان داشت. لذا در این مقاله تلاش بر آنست تا با استفاده از منابع و اسناد تاریخی و به‌روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ داده شود: جمعیت شیر و خورشید اصفهان در دوره رضا شاه چه تأثیراتی بر زندگی کودکان بی بضاعت و بی سرپرست در اصفهان داشت؟ یافته‌های پژوهش نشان‌می‌دهد که تشکیل و فعالیت جمعیت شیر و خورشید اصفهان در دوره پهلوی اول، با جمع‌آوری و ساماندهی کودکان بی‌سرپرست و بی‌بضاعت توانست در آینده کودکان بی‌بضاعت و بی‌سرپرست و حتی برخی از کودکان طبقه متوسط جامعه اصفهان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع و مطالعات:
کتاب‌ها:
روضاتی، احمد.(1388). معین الاسلام و فرهنگ معاصر اصفهان. اصفهان: کانون پژوهش.
رجایی، عبدالمهدی.(1393)، اصفهان از نگاه اخگر. اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.
سیف‌پور فاطمی، نصرالله.(1378)، آئینه عبرت: خاطرات دکتر سیف‌پور فاطمی. سخن: تهران.
عاقلی، باقر.(1380). شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران. تهران: نگاه.
غفاری، غلامرضا و حبیب پور گتابی، کرم.(1393). سیاست اجتماعی بنیان‌های مفهومی و نظری. دانشگاه تهران: تهران. چ 3.
ملکزاده، الهام.(1392)، مؤسسات خیریه رفاهی- بهداشتی در دوره رضا شاه. تاریخ ایران: تهران.
دستنوشته:
امینی، امیرقلی.(1353)، خاطرات دستنویس. منتشر نشده. آرشیو خصوصی خانوادگی.
 
مقالات:
دادبخش، مسعود، مفتخری، حسین(1399). فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی زرتشتیان در دوره رضا شاه. پژوهش‌های تاریخ ایران و اسلام. دوره 14، شماره 27. شماره پیاپی 27. پاییز و زمستان. دانشگاه سیستان و بلوچستان. صص: 106-81.
فیاضی، عمادالدین.(1388)، تاریخچه و عملکرد جمعیت شیر و خورشید سرخ در عصر رضا شاه با تکیه‌بر اسناد. فصلنامه تاریخ. سال 4. شماره 12. دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات. صص: 90-65.
 ملک‌زاده، الهام.(1390). جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران در یک نگاه 1357-1285 ه. ش. مزدک‌نامه، ج 4، 547-570.
..................(1396). زنان و مؤسسات خیریه رفاهی- بهداشتی ایران از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی دوم. پژوهش‌های تاریخ ایران و اسلام. دوره 11.شماره 21. پائیز و زمستان. دانشگاه سیستان و بلوچستان. صص: 256-233.
روزنامه‌ها و نشریات:
اخگر(1312)، 22 تیر، ش 895: 3.
 اخگر،(1317)، 5 اسفند. ش 1414: 6
اخگر،(1318)، 24 خرداد. ش 1434: 4.
 اخگر ( 1318) 18 تیر، ش 1444: 1.
اخگر، ( 1320)، 10 آذر. 1705: 3
سالنامه پارس، 1308.
سالنامه معارف، 1313-1314.
سرو جاویدان،(1382). ویژه نامه هفتادمین سالگرد تأسیس جمعیت شیر و خورشید سرخ (هلال‌احمر) اصفهان.
نشریه جمعیت شیر و خورشید سرخ اصفهان،(1335). بهمن. شماره 1. بخش تبلیغات.
اسناد:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ساکما): شناسه بازیابی: 43143/297. شناسه بازیابی: 13683/297. شناسه بازیابی: 4843/290، شناسه بازیابی: 002062/291. شناسه بازیابی: 003128/291. شناسه بازیابی: 002738/291. شناسه بازیابی: 003503/291. شناسه بازیابی: 67756/293. شناسه بازیابی: 62157/240. 
مصاحبه‌ها: (مصاحبه‌کننده: سمیه السادات سجادی)
مصاحبه شماره 1: لطفی، شوکت (20/1/1398)،سه‌شنبه، ساعت 19-17، 92 ساله، کارمند بازنشسته بیمارستان کاشانی، نجف‌آباد.
مصاحبه شماره 2: صادق قلی، محسن(18/3/1399)، یکشنبه، ساعت 12-9، 42 ساله، کارمند جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان، اصفهان.
مصاحبه شماره 3: شیرانی بیدآبادی، پرویز(30/2/1399)، چهارشنبه، ساعت 12-10، هیأت علمی بازنشسته دانشگاه تهران، اصفهان.
مطالعه میدانی:
بازدید از موزه هلال‌احمر استان اصفهان(18/3/1399).