دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، آبان 1399، صفحه 1-304 

علمی و پژوهشی

مشروطیت، آزادی‌خواهی و ستیز با استبداد در اندیشۀ دهخدا

صفحه 1-30

10.22111/jhr.2020.32754.2693

رضا افسرده؛ حامد عامری گلستانی؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا