دوره و شماره: دوره 14، شماره 26، شهریور 1399، صفحه 1-266 

علمی و پژوهشی

بررسی تطبیقی آزادی فرد و قدرت دولت در اندیشه سیاسی آیت‌الله نائینی و شیخ فضل‌الله نوری

صفحه 1-18

10.22111/jhr.2020.34155.2772

ولی اله اسفندیار؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ عبدالرحمن حسنی فر؛ محمدسالار کسرایی


منابع آگاهی دیپلماتیک در ایران دوره قاجار

صفحه 93-114

10.22111/jhr.2020.32397.2670

صباح خسروی زاده؛ نصرالله پور محمدی املشی؛ حجت فلاح توتکار