برنامه ها و منابع آموزشی مدارس عصر صفوی بر اساس سفرنامه های سیّاحان اروپایی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

دورۀ صفویه با توجه به تحولات و مناسبات سیاسی دوره‌ای است که سیاحان اروپایی بیش از گذشته به انگیزه‌های مختلف به ایران سفر کردند و در نتیجه سفرنامه های بسیاری نسبت به گذشته نوشته شد. مدارس عصر صفوی، به عنوان مهم‌ترین مرکز نهاد آموزش، مورد توجه بعضی از سیاحان قرار گرفت که شاردن، تاورنیه و کمپفر شاخص‌ترین آنان هستند. حال پرسش این است که سیاحان اروپایی دربارۀ تعلیم و تربیت در مدارس عصر صفوی و برنامه‌های آموزشی آن چه دیدگاه هایی را مطرح کرده‌اند؟ این نوشتار تلاش می‌کند، با روش تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، گزارش‌ها و نظرات سیّاحان خارجی را پیرامون برنامه ها و منابع آموزشی این دوره مورد واکاوی و نقد قرار دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، سیاحان اروپایی غالباً برنامه‌های آموزشی مدارس ایران را با نظام آموزشی اروپا مقایسه کرده‌ و در نتیجه آن را نامنظم و آشفته دانسته‌اند که گاهی بدبینانه به نظر می‌رسد. در معرفی منابع آموزشی نیز بیشتر به علوم غیر دینی همچون ریاضی، هیأت و نجوم یعنی آنچه برای آنان مألوف بوده است، توجه داشته‌اند.

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 06 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 14 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 05 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 05 آذر 1400