اندیشه و عمل سیاسی شیخ‌حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 هیات علمی دانشگاه یاسوج

3 گروه تاریخ- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه یاسوج

چکیده

شیخ‌حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی(984-918) از فقهاء مشهور دوره اول صفوی و معاصر با شاه‌طهماسب(984-930ق) بوده است. بررسی اندیشه سیاسی، تأثیر و عملکرد او در امور سیاسی، هدف اصلی این پژوهش می‌باشد. سوال اصلی این پژوهش آن است که اندیشه سیاسی شیخ‌حسین چه تاثیری در جامعه صفوی و عملکرد سیاسی شاه‌طهماسب داشته است؟ روش تحقیق در این پژوهش، تاریخی-تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. ابزار اصلی پژوهش داده‌های منابع تاریخی عصر صفوی به ویژه آثار باقی‌مانده از شیخ‌حسین بوده که بسیاری از این آثار هنوز ترجمه و تصحیح نشده‌اند (به عنوان نمونه رساله‌ی أباحه أخذ جوائز الحکّام که تاکنون گزارش مستقلی از آن ارائه نشده). یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مهمترین تأثیر اندیشه و عمل سیاسی شیخ‌حسین را می‌توان عمومیت بخشیدن به برگزاری نماز جمعه به عنوان فریضه‌ای مذهبی - سیاسی دانست. به طورکلی رویکرد شیخ‌حسین نسبت به نمازجمعه، مسئله گرفتن جوایز و هدایا از پادشاهان و سجده بر شاه، در راستای مشروعیت‌بخشی به حکومت شاه‌طهماسب بوده و در این زمینه تلاش فراوانی نموده است.

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 26 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 06 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 05 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 05 آذر 1400