مناسبات علمی ایران دوره ایلخانی با دیگر ملل و مناطق

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تاریخ علم دوره اسلامی، گروه تاریخ علم، پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

2 عضو هیت علمی دانشگاه فرهنگیان لرستان، گروه آموزش تاریخ، دانشگاه فرهنگیان لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 عضو هیت علمی دانشگاه لرستان، گروه تاریخ، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

10.22111/jhr.2022.35766.2928

چکیده

چکیده:

در دوران ایلخانان(654-736 ق)، با توجه به گستردگی قلمرو مغول و همچنین تسامح و تساهل فکری و مذهبی آنان، فضای مناسبی جهت تردد عالمان و اندیشمندان سرزمین های مختلف در ایران به وجود آمد که در سایه آن مناسبات علمی گسترده‌ای بین قلمرو ایلخانی و دیگر کانونهای تمدنی جهان آن عصر برقرار شد. در این فضا، حمایت همه جانبه متولیان علم و آموزش در ایران به همراه روحیه دانش‌پژوهی، رحله طالبان علم، رفت و آمد گسترده دانشمندان ایران و دیگر سرزمین‌ها را رقم زد. این روابط دو سویه، در احیای فعالیت‌های علمی در ایران و مبادله میراث و یافته‌های علمی این سرزمین با ملل مختلف از شرق دور تا دنیای غرب نقش بسزایی داشته است و باید آن را از نتایج مثبت و قابل ملاحظه حکومت ایلخانان در بعد علمی و فرهنگی در ایران قلمداد کرد. در این مقاله، با رویکرد توصیفی – تحلیلی، ضمن شرح مبادلات علمی بین دانشمندان قلمرو ایلخانی با اندیشمندان دیگر کشورهای جهان، علل و عوامل زمینه‌ساز برای این پیدایش این مناسبات مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

واژگان کلیدی: ایران، مغول، ایلخانان، مناسبات علمی، علوم.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 24 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 09 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 12 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 12 اردیبهشت 1401