تبیین جایگاه و کارکرد منصب نقیب در دوره‌ی آل بویه

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه عوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.22111/jhr.2022.42253.3379

چکیده

منصب نقیب یکی از مهمترین مناصب حکومتی در دوره‌ی آل بویه بوده است که جلوه‌ای از نحوه‌ی اعمال و مناسبات و عملکرد قدرت در این دوره را نشان می‌دهد. این پژوهش بر آن است که با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی جایگاه و کارکرد منصب نقیب در دوره‌ی آل بویه بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که منصب نقیب در دوره‌ی آل بویه چگونه برای هدایت و کنترل اذهان و ابدان سادات و علویان عمل کرده است؟

یافته‌های پژوهش گویای این است که منصب نقیب در نسبت با قدرت قرار دارد و به مثابه‌ی ابزاری برای اعمال قدرت در جهت کنترل اذهان و ابدان سادات عمل کرده است، همچنین جایگاه و موقعیت نقبا به میزان توجه امرای بویهی به آنان بستگی داشت و اگر در جهت کنترل اعتراضات و رفع تهدیدها و تنش‌ها موفق بودند که بیشتر مورد لطف واقع می‌شدند و در غیر اینصورت جایگاه آنها در خطر قرار می‌گرفت. در نهایت اینکه منصب نقیب یکی از مهمترین ابزارهای قدرت حاکمیت برای اعمال قدرت و هنجارمند کردن جامعه‌ی سادات بوده است که از طریق آن نظم در جامعه برقرار می‌شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 تیر 1401