تحلیل نظریه وحدت هگل و سیاست قومی در سلسله ساسانی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقاله حاضر با محور قرار دادن نظریه وحدت در عین کثرت هگل در مقابل اندیشه وحدت در نفی مارکس، سیاست قومی ایران در دوره ساسانی را بر اساس اندیشه‌ها و افکار متفکرین نو مانند هگل و مارکس مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتایج حاصل نشان از سیاستی مدرن و پیشرفته دارد که تحسین بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی را برانگیخته است. چراکه این مسئله، حاکمیت استبداد را نفی می‌کند و مبتنی بر اندیشه وحدت در عین کثرت است؛ به همین دلیل، هگل ایرانیان را اولین ملتی می‌داند که دولت نوین را ایجاد کردند. ضمن اینکه برخی از سیاست‌های مبتنی بر عدم تساهل و تسامح این دوره که حالت مقطعی و گذرا دارد، بیشتر ناشی از عوامل سیاسی ایرانیان بوده و ریشه در اعتقادات مذهبی و نگرش فرهنگی آنان نداشته است. ایده‌های حکومت ایرانشهری در عالم نظر نسبت به زمانه‌ی موردبحث بسیار عاقلانه طراحی‌شده بود اما در مقام عمل با توجه به دخالت نیروهای قدرتمند دینی و نظامی در بافت قدرت سیاسی، روند دیگری را به‌خصوص در اواخر عمر این سلسله در اجرای طرح حکومت ایرانشهری، رقم زد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع
اشتراوس، لئو، کراپسی، جوزف، ۱۳۷۳، نقد نظریه دولت جدید، ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارات کویر، چاپ اول.
بروسیوس، ماریا، ۱۳۸۷، تمدن درخشان ایرانیان، ترجمه محمود طلوعی، تهران: انتشارات تهران، چاپ اول.
بروسیوس، ماریا، ۱۳۸۸، ایران باستان، ترجمه عیسی عبدی، تهران: انتشارات ماهی، چاپ اول.
بویس، مری، ۱۳۷۴، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، تهران: انتشارات توس، چاپ اول.
بهار، مهرداد، شمیسا، سیروس ۱۳۸۸، نگاهی به تاریخ اساطیر ایران باستان، تهران: نشر علم، چاپ اول.
پیرنیا، حسن، ۱۳۷۰، ایران باستان، تهران: انتشارات دنیای کتاب، چاپ اول.
دورانت، ویل، ۱۳۷۸، مشرق زمین گاهواره تمدن، ترجمه احمد بطحائی، احمد آرام و آریان پور، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، جلد اول، چاپ ششم.
زرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۷۴، روزگاران ایران، تهران: انتشارات سخن، چاپ اول.
زنر، آر.سی، ۱۳۷۵، طلوع و غروب زرتشتی گری، ترجمه دکتر تیمور قادری، تهران: انتشارات فکر روز، چاپ اول.
سامی، علی، ۱۳۸۸، تمدن ساسانی، تهران: انتشارات سمت، جلد اول.
سرپرسی، سایکس، ۱۳۳۵، تاریخ ایران، ترجمه سید محمد تقی فخرداعی گیلانی، تهران: موسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی، چاپ دوم.
سیتس و.ت. ۱۳۷۱، فلسفه هگل، ترجمه حمید عنایت، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم.
شلاپنتوف، دیمیتری ۱۳۹۱، شرق در برابر غرب، ترجمه ارسطو میرانی، تهران: انتشارات مروارید، چاپ اول.
طباطبائی، جواد، ۱۳۷۹، ابن خلدون و علوم اجتماعی، تهران: انتشارات طرح نو، چاپ دوم.
طباطبائی، جواد، ۱۳۸۶، دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران، تهران: انتشارات نگاه معاصر، چاپ اول
طباطبائی، جواد، ۱۳۸۹، هگل در میانه نمودهای کهنه و سامان نو، مجله مهرنامه، سال اول.
کریستن سن، آرتور، ۱۳۷۷، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران: دنیای کتاب، چاپ نهم.
کناوت، ولفگانگ، ۲۵۳۵، آرمان شهریاری در ایران باستان، ترجمه سیف­الدین نجم­آبادی، تهران: انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.
گیرشمن، ر.۱۳۳۶، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 مجتهدزاده، پیروز، ۱۳۸۴، ایران و ایرانی بودن، مجله نامه ایران به کوشش حمید یزدان‌پرست، تهران: انتشارات اطلاعات، جلد اول.
ملک‌زاده، فرخ، ۲۵۳۵، سنت‌گرایی ساسانیان در هنر و اداره کشور، همایش تاریخ و فرهنگ ایران، تهران: انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.
وینست، اندرو، ۱۳۷۶، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی، چاپ دوم.