دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 1-257 
عوامل مؤثر بر وضعیت تجارت خراسان و ماوراءالنهر در دوران تیموریان

صفحه 153-176

10.22111/jhr.2019.4511

شهرام فرحناکی؛ جمشید نوروزی؛ شهرام یوسفی فر؛ هوشنگ خسرو بیگی