دوره و شماره: دوره 12، شماره 22، اردیبهشت 1397، صفحه 1-273 
طبقات اجتماعی در متون دینی و غیردینی ایران باستان

صفحه 153-174

10.22111/jhr.2018.4253

محمدکریم یوسف جمالی؛ پریسا گنجی؛ بهزاد معینی سام؛ نادره نفیسی