دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-173 
5. «میرزا ابراهیم خان منشی زاده از مشروطه تا کمیته مجازات»

صفحه 87-110

10.22111/jhr.2012.1377

علی رضا علی صوفی؛ عباسعلی آذرنیوشه؛ ابوالفتح مومن


8. بررسی تحلیلی استملاک اتباع بیگانه در ایران 1346- 1324 ق/ 1928- 1906م

صفحه 155-172

10.22111/jhr.2012.1380

مرتضی نورایی؛ معصومه سمائی دستجردی؛ وحید عابدین پور جوشقانی