دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، فروردین 1391، صفحه 1-173 
بررسی تحلیلی استملاک اتباع بیگانه در ایران 1346- 1324 ق/ 1928- 1906م

صفحه 155-172

10.22111/jhr.2012.1380

مرتضی نورایی؛ معصومه سمائی دستجردی؛ وحید عابدین پور جوشقانی