دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، شهریور 1391 
اثرات هجوم مغول در سیر جغرافیانویسی

صفحه 75-90

10.22111/jhr.2012.1459

عبدالرسول خیراندیش؛ مریم غلامی خسروآبادی؛ میکائیل وحیدی