دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، مدیر داخلی، بهار و تابستان 1393