دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، مدیر داخلی، فروردین 1393