دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 1-198 
تبیین موقعیت ناهمگون هنرمندان و صنعت‌گران در جامعه عصر تیموریان

صفحه 111-134

10.22111/jhr.2016.2801

معصومه سمائی دستجردی؛ وحید عابدین پور جوشقانی؛ فریدون الهیاری،


نقش خاندان نوبخت در پیوند بخشیدن به اندیشه ایرانی و شیعی

صفحه 181-198

10.22111/jhr.2016.2805

نجم الدین گیلانی؛ علی اکبر کجباف؛ سید اصغر محمودآبادی