دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، فروردین 1394 

علمی و پژوهشی

سیر تحول نساجی در دورة قاجار با تأکید بر نقش یزد

صفحه 1-20

10.22111/jhr.2015.2501

سید علی رضا ابطحی؛ سید منصور سید منصور امامی میبدی


پیدایش آیین یارسان و دوره‌های تجلی در این آیین

صفحه 53-76

10.22111/jhr.2015.2504

محمد حاجی تقی؛ محمد رضا زاده صفری؛ معصومه هادی


طبقات، مناصب و ساختار شهرهای خراسان دورة تیموری

صفحه 183-203

10.22111/jhr.2015.2510

محمد کریم یوسف جمالی؛ حسین میرجعفری؛ اعظم کلانتر