دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، مهر 1394 
عوامل رشد و زوال شهرهای ایران در عصر تیموریان

صفحه 203-221

10.22111/jhr.2016.2543

داریوش موگویی؛ حسین میرجعفری؛ کریم یوسف جمالی