دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396 
5. میراث اداری ساسانیان در ایران دورۀ سامانی

صفحه 81-108

10.22111/jhr.2018.3691

سامان ستاریان،؛ هوشنگ خسرو بیگی،؛ جمشید نوروزی،؛ سید حسن قریشی،


8. عوامل مؤثر بر تعاملات اقوام گیل و دیلم با علویان در طبرستان

صفحه 151-170

10.22111/jhr.2018.3694

عباس ماهیگیر آبکنار،؛ اللهیار خلعتبری،؛ عباس پناهی،