دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، شهریور 1396 
میراث اداری ساسانیان در ایران دورۀ سامانی

صفحه 81-108

10.22111/jhr.2018.3691

سامان ستاریان،؛ هوشنگ خسرو بیگی،؛ جمشید نوروزی،؛ سید حسن قریشی،