دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، مسوول فنی مجله، پاییز و زمستان 1396