دوره و شماره: دوره 17، شماره 32 - شماره پیاپی 31، فروردین 1402، صفحه 1-408 
ظهور و افول حکمرانی ملوک هرموز در خلیج‌فارس

صفحه 203-224

10.22111/jhr.2022.36153.2964

غلامرضا زعیمی؛ محمدامیر شیخ نوری؛ مهری ادریسی آریمی؛ احمد بازماندگان خمیری


نوسازی نظام اداره تقسیمات کشوری در دوره احمد شاه قاجار ( 1304-1288 ش)

صفحه 383-407

10.22111/jhr.2023.43576.3450

فرشید نوروزی؛ هوشنگ خسرو بیگی؛ نظام علی دهنوی؛ علی رضا علی صوفی