دوره و شماره: دوره 17، شماره 32 - شماره پیاپی 31، اردیبهشت 1402، صفحه 1-360 

علمی و پژوهشی

واکاوی منازعات اهل حدیث با امامیه در مقوله‌ی «جامعه سازی»

10.22111/jhr.2022.41179.3317

ایوب امرائی؛ احمد فلاح زاده؛ مریم نظربیگی


ظهور و افول حکمرانی ملوک هرموز در خلیج فارس

10.22111/jhr.2022.36153.2964

غلامرضا زعیمی؛ محمد امیر شیخ نوری؛ احمد بازماندگان خمیری؛ مهری ادریسی آریمی